“เครือข่ายครู ลุยกระทรวงศึกษาธิการ ทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน”

ขอสถานศึกษาปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว และคุ้มครองเสรีภาพแสดงออก