อานนท์ย้ำเดินหน้าทุกก้าว ด้วยสันติวิธี

“ขอบคุณกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่เป็นเงื่อนไข”
“ยืนยันข้อเรียกร้อง 3 ข้อ เป็นข้อเรียกร้องต่ำที่สุดในระบอบประชาธิปไตย”