ร้อง กสม. ปกป้องสิทธิ เหตุชุมนุมการเมือง

ขอเร่งตรวจสอบและเยียวยา ผู้แทนกรรมการสิทธิฯ แจง กสม. ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง และเสนอ จนท. ระมัดระวังการใช้กฎหมายแล้ว