พรรคร่วมฝ่ายค้าน เรียกร้อง 3 ข้อ ก่อนชุมนุมใหญ่

รัฐต้องคุ้มครอง เปิดพื้นที่สาธารณะปลอดภัย ไม่คุกคามผู้ชุมนุม เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ ขอ ส.ว.ร่วมมือแก้ ม.272