ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | เปิดตำราวิชา “สันติวิธี”

“ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลง จึงต้องระแวดระวังไม่ให้รุนแรง เพราะว่าความรุนแรงทำลายความขัดแย้ง”