เศรษฐกิจติดม็อบ
เสียงพ่อค้าแม่ขายเรามักจะพบเห็นได้ในทุกม็อบ ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจโคม่า การได้มาขายของในม็อบถือเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพวกเขา