สิ่งที่พวกเขาต่อสู้เรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรมและชัดเจน

ส่วนหนึ่งจากคำประกาศที่อ่านแถลงโดย สุชาติ สวัสดิศรี ศิลปินแห่งชาติ