สหรัฐฯ เป็น Kingmaker ของการเมืองไทยในยุคสงครามเย็น

รศ.ดร.พวงทอง อธิบายบทบาทของสหรัฐฯ ในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยช่วงสงครามเย็นปี 2490