คนรุ่นนี้เกิดขึ้นมาจาก 3 การเปลี่ยนแปลง 2 ไม่เปลี่ยน 1 ความฝัน

ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล กล่าวในเวทีเสวนา “เข้าใจคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”